Privacy

Privacy statement Silktravel

Inleiding

Silktravel neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met martijn@silktravel.nl.

Wie is Silktravel?

Silktravel is de besloten vennootschap Silktravel, kantoorhoudende te (3012 LG) Rotterdam aan Eendrachtsweg 64b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66253543. Silktravel is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Silktravel de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Silktravel jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Silktravel persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Silktravel voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Silktravel worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

  • Doeleinde: Boeken van reizen en Facturatie
  • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
  • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Silktravel heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Silktravel over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Silktravel. Je kunt verzoeken dat Silktravel je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Silktravel te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Silktravel of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Silktravel te verkrijgen. Silktravel zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Silktravel je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Silktravel

Een verzoek kan verstuurd worden naar martijn@silktravel.nl. Silktravel zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Silktravel een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Silktravel je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

• Verwerkers. Er is een register verwerkingsactiviteiten opgesteld en is beschikbaar en indien gewenst opvraagbaar. Wij hebben tevens met onze belangrijkste verwerkers een verwerksovereenkomst afgesloten, deze zijn tevens bij ons op te vragen.

Het kan zijn dat Silktravel verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Silktravel gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Silktravel gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer het noodzakelijk is voor de boeking, zal Silktravel jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Silktravel ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Silktravel worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Silktravel worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Silktravel je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar martijn@silktravel.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Silktravel jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar martijn@silktravel.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens