Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten voor de organisatie van een reis en verwante diensten, verzorgd door Silktravel. In sommige gevallen kunnen, naast deze algemene voorwaarden, tevens voorwaarden van leveranciers van Silktravel van toepassing zijn. Indien de voorwaarden van deze leveranciers afwijken van de algemene voorwaarden van Silktravel, wordt hiervan vooraf schriftelijk melding gemaakt. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en boekingen, de uitvoering en alle daaruit voortvloeiende zaken tussen de opdrachtgever en Silktravel, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 1–Definities

Organisator: De handelaar die de reis samenstelt en deze aanbiedt. Eveneens wordt als organisator beschouwd de handelaar die de reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één reisdienst en de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.
Reiziger: een ieder die met de organisator een overeenkomst betreffende een reis sluit of wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, vlucht, accommodatie of een andere toeristische dienst in de zin van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een gedeelte van de reis uitvoert, zoals hulppersonen van de organisator.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij de organisator zich ten opzichte van de reiziger verbindt tot het uitvoeren en regelen van de reis.
Schriftelijk: op schrift of per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een pakketreis of een enkele reisdienst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1     Pakketreizen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de organisator aangeboden of met de organisator overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2     Gekoppelde reisarrangementen

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de reisdiensten die niet met de organisator zijn overeengekomen, zijn de voorwaarden van de leverancier van de betreffende reisdienst van toepassing.

2.3     Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij eventueel insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij deze insolventie van de organisator.

2.4    Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Eventueel afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze voorwaarden.

 

DE BOEKING
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1    Inhoud van het aanbod

De aangeboden reis omvat de diensten die in de offertes van de organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt bepaald aan de hand van de door of namens de organisator afgegeven informatie. De vermelde reisduur staat aangegeven in gehele dagen, waarbij de dag van vertrek en de dag van aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2    Vrijblijvend aanbod

Alle offertes en aanbiedingen van de organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag (ma-vr) zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de organisator.

3.3    Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de Organisator met in achtneming van punt 3.2.

3.4    Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs en/of de inhoud van de aangeboden dienst, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of aanbod, dient de reiziger navraag te doen.

3.5    Bijzondere wensen

Indien de reiziger bepaalde voorkeuren, voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de organisator aan de reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe afdoende.

3.6    Bijzondere vereisten

Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de organisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. De organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de organisator het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt de organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, dan zal de organisator de reiziger een nieuw aanbod doen.

3.7    Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de reiziger via e-mail geschiedt, dan bevestigt de organisator de ontvangst van de door de reiziger verstuurde aanvaarding, binnen 24 uur na het bericht van aanvaarding.

3.8    Bevestiging van de boeking

De organisator stuurt zo snel mogelijk, edoch binnen 4 werkdagen, na de boeking van de reis, een boekingsbevestiging samen met de (aanbetalings)factuur en eventueel de factuur voor het resterende bedrag.

3.9    Herroeping door reiziger

Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.10   Alleen meerderjarig kunnen boeken

De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn, wij nemen geen boekingen aan van minderjarigen.

3.11   Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun deel aansprakelijk. De bevestiging, de (aanbetalings)factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt alleen verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aamvaarding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante informatie te verstrekken.

 

INFORMATIE
Artikel 4 – Informatie door de organisator

4.1    Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bij de totale reissom wordt de som van deze gelden tevens vermeld. De reissom is inclusief alle bekende bijkomende kosten, tenzij de kosten niet in de reissom kunnen worden verwerkt of nog op dat moment onbekend zijn. In dat geval worden deze kosten of de aard van de kosten duidelijk en bij de reissom vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, bijvoorbeeld bij kinderen tot 2 jaar, dan is de leeftijd op de laatste dag van de reis bepalend, dus bij daadwerkelijke terugkomst.

4.2    Informatie door de organisator na boeking

Bij het uitbrengen van de offerte en na het afsluiten van de overeenkomst, verstrekt de organisator de reiziger de mededeling dat deze zelf informatie dient in te winnen inzake de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.), eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied, het inwinnen van informatie op de bestemmingen inzake veiligheid, gezondheid en eventuele calamiteiten alsmede de overige wettelijk verplichte informatie zoals de verplichtingen tot het aangaan van een reisverzekering, eventueel aangevuld met een annuleringsverzekering.

4.3    Informatie door de organisator voor de reis

Tijdig voor aanvang van de reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de reiziger uitgebreide informatie over de geboekte reis waaronder informatie over de geplande vertrektijd van de vluchten, de eventueel geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die de vluchten uitvoert.

4.4    Reisdocumenten

De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de informatie hieromtrent, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger.

4.5    Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet is voldaan. Indien de reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de organisator zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Definitieve vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

4.6    Informatie over verzekering

De organisator adviseert de reiziger voor de totstandkoming van de overeenkomst om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Een reisverzekering is verplicht.

 

Artikel 5 – Informatie door de reiziger

5.1    Relevante informatie van de reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de reiziger die de boeking verricht alle voor de reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere reizigers. Dit betreft in ieder geval:

  • Paspoortna(a)m(en)
  • Geboortedat(um)/(a)
  • Adres
  • Postcode 
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer

Met het verstrekken van deze gegevens verleent de reiziger, de organisator de expliciete toestemming voor het gebruik van deze data om de benodigde reserveringen bij de (diverse) leverancier(s) voor de reiziger te maken. Voor verdere informatie omtrent privacy en uw gegevens verwijzen wij u naar de privacy- en cookie statement onderaan deze voorwaarden.

In het bijzonder betreft dit ook informatie over de reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen tijdens de reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de reiziger van deelname wordt uitgesloten door de organisator of de reisdienstverleners. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.

5.2    Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zsm nadat de reiziger hiermee bekend is, te melden bij de organisator in verband met eventuele gevolgen voor de reis en in het bijzonder de vluchten. Deze reizigers dienen zelf bij de luchtvaartmaatschappijen te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen vliegen/reizen.
 

VOOR DE REIS
Artikel 6 – Betaling

6.1    Aanbetaling

Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, 35% van de reissom te worden voldaan. De reiziger ontvangt hiervoor een aanbetalingsfactuur. In bepaalde gevallen kan de aanbetaling hoger uitvallen, met name als de vliegtickets een groot gedeelte uitmaakt van de reissom. De organisator zal de reiziger hier tijdig van op de hoogte stellen, mocht dit afwijken.

6.2    Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. De reiziger ontvangt hiervoor een restantfactuur. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom 7 dagen te zijn voldaan.

6.3    Verzuim en rente

Indien de reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dat moment, de wettelijke rente verschuldigd.

6.4    Incassokosten

De reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.5    Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de reiziger in verzuim is kan de organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de organisator het recht de reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft dan wel onverminderd bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan de organisator de overeenkomst ook annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen, welke kunnen oplopen tot 100% van de betreffende reissom. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.

 

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1    Voorwaarden en kennisgeving

Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt de organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de reiziger – een nieuw vliegticket wordt geboekt.

7.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder dus de eventuele wijzigingskosten.
 

Artikel 8 – Wijziging door de Reiziger

8.1    Wijziging

De reiziger die de reis heeft geboekt kan de organisator per e-mail verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De organisator is hier niet toe gehouden. De organisator stelt de reiziger op de hoogte van de kosten voor deze wijziging. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2    Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 van toepassing.

 

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger

9.1    Annulering

De reiziger kan de overeenkomst voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient per e-mail te geschieden. De datum waarop de opzegging door de organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of in het weekend, wordt de volgende werkdag (ma-vr) gezien als de datum van ontvangst.

9.2    Annuleringskosten

Indien er vlucht(en) bij de reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht, de kosten van niet te annuleren accommodaties + 20% van het overige deel van de reissom;

b. vanaf 55 dagen tot en met 42 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht, de kosten van de niet te annuleren accommodaties + 50% van het overige deel van de reissom;

c. vanaf 42 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij een gedeeltelijke annulering heeft de organisator het recht de kosten en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder een gedeeltelijke annulering wordt verstaan; De verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging. Indien gedeeltelijke annulering niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

9.3 Eventuele negatieve reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelden niet primair als geldige reden om te kosteloos te annuleren. De in bepaling 9.2 gehanteerde voorwaarden worden dan gehanteerd. Silktravel zal zijn uiterste best doen om vluchten, accommodaties en/of transfers te wijzigen naar een ander tijdstip of indien mogelijk, in overleg, te annuleren mits derden partijen hier aan mee werken. Hier kan echter geen garantie voor worden gegeven.

 

Artikel 10 – Prijswijziging

10.1   Prijswijziging

De organisator kan zich in de overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen of wijzigen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden en/of wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de overeenkomst.

10.2   Beëindiging door reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de reiziger het recht de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de betaalde bedragen. De organisator stelt de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger per email kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Artikel 11 – Wijziging door organisator

11.1   Wijzigingen

De organisator heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier per e-mail en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2   Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de organisator de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3   Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt de organisator de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger aan de organisator per e-mail kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

11.4   Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de reis verminderen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.5   Kennisgeving

Bij ingrijpende wijzigingen stelt de organisator de reiziger zsm op de hoogte van:

– de wijzigingen,
– de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de organisator per e-mail in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt,
– het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.
– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

11.6  Terugbetaling betaalde reissom

Indien de reiziger op grond van dit artikel de overeenkomst beëindigt, wordt de reeds voldane reissom uiterlijk binnen 14 dagen aan de reiziger terugbetaald.

11.7   Schadevergoeding bij afwijzing van de wijziging

Indien de reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de organisator dient te worden toegerekend, biedt de organisator de reiziger een passende schadevergoeding. Indien de reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de reiziger dient te worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging kan noch aan de reiziger noch aan de organisator worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 

Artikel 12 – Opzegging door de organisator

12.1   Opzegging

De organisator kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
– 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.
– 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.
– 48 uur voor aanvang van de reis bij een reis van minder dan 2 dagen.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2   Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt de organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie en dergelijke.

12.3   Beëindiging door toedoen van de Reiziger

Ingeval de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de organisator het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de organisator onverlet.
 

UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 – Verantwoordelijkheid

13.1   Goede uitvoering van de reis

De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door de organisator zelf of door een andere derden worden uitgevoerd.

13.2   Wijzigingen in reisschema en reistijden

De organisator zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien de organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.
 

Artikel 14 – Conformiteit & non-conformiteit

14.1   Conformiteit

De organisator dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2   Klachtplicht reiziger

De reiziger stelt de reisdienstverlener en de organisator overeenkomstig artikel 18 onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen reisdienst.

14.3   Oplossing door de organisator

De organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

14.4   Oplossing door de Reiziger

Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft de reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

14.5   Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal de organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de reiziger. De reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6   Beëindiging door de reiziger bij aanzienlijke gevolgen

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet de organisator bij beëindiging door de reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

14.7   Prijsverlaging en schadevergoeding

In geval van beëindiging op grond van het vorige lid of in het geval de overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

14.8   Voorwaarden prijsverlaging

Indien de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de reiziger.


 

Artikel 15 – Hulp en bijstand

15.1   Verplichte bijstand

De organisator verleent de reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2   Kosten

De organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

 
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 16 – Aansprakelijkheid, schadevergoeding & exoneratie

16.1   Schadevergoeding

Schadevergoeding omvat zowel geleden schade als een vergoeding voor gederfd reisgenot.

16.2   Toerekening & overmacht

De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

- de reiziger;

- derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, zoals bij faillissementen van vliegtuigmaatschappijen, hotels en andere derden partijen.

- onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

16.3   Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de organisator voor schade is beperkt tot de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de organisator.

16.4   Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

16.5   Verzekerde schade

De organisator is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- en/of annuleringsverzekeringen.

16.6   Verjaring

Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.7   Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de organisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 17 – Verplichtingen Reiziger

17.1   Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de organisator en de reisdienstverleners op te volgen.

17.2   Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft de organisator dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de verdere deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.

17.3   Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de organisator of reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de reis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen.

17.4   Aansprakelijkheid reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart de organisator van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5   Controle tijdstip terugreis

De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 18 – Klachten

18.1   Informatie

De organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van de organisator en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

18.2   Melden ter plaatse

Indien de reiziger meent dat de reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de reis te melden bij de betrokken organisator of reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van de organisator ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij de organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen (ma-vr) onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) en ook per e-mail. De organisator verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

18.3   Communicatiekosten

De kosten van de noodzakelijke communicatie met de organisator komen voor rekening van de organisator. De reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

18.4   Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, per e-mail en met redenen omkleed bij de organisator te zijn ingediend. De organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5   Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 19 – Overige bepalingen

19.1   Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

19.2   Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

19.3   Toepasselijk recht

Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

19.4   Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

19.5   Privacy- en cookie statement

De persoonlijke gegevens die benodigd zijn van de reiziger, om de boeking te kunnen verrichten, worden door de reiziger vrijwillig verstrekt om zodoende de overeenkomst tot stand te laten komen en daarmee de boeking te kunnen verrichten, zoals omschreven in punt 5.1.

De organisator heeft zowel een privacy- als een cookie statement opgenomen, in onderstaande hyperlinks, waarin wordt omschreven hoe de organisator de gegevens van de reiziger borgt mbt de privacy van de reiziger.